การใช้งาน CNC : การตั้งค่าดอกที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant)

การใช้งาน CNC : การตั้งค่าดอกที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ (สำหรับ4500nt และ 4500Ant) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกสำหรับปาดหน้าโต๊ะ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อการปาดหน้าโต๊ะที่เรียบเนียน และ รวดเร็วมากยิ่งขขึ้น

ให้เราเปิด Vaccum จากนั้นนำดอกมาแตะกับหน้าโต๊ะ
เข้าไปที่ Offset/Setting หรือ F3
จากนั้นเข้าไปที่ Tool Set หรือ F2
ให้เราดูที่หมายเลข 1 เครื่องนั้นใช้ค่า Adsolute ให้เรานั้นไปดูที่หมายเลข 2 จากนั้นให้เรานำค่า Z จากหมายเลข 2 นั้นมาใส่ทีช่อง Geometry ช่องหมายเลข 3

Similar Posts